poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Na czym polega przekręt związany z rozgraniczeniem drogi gminnej nr 2625 w Czermnej?

Droga gminna nr 2625 w miejscowości Czermna to “dziwna” droga. Łączy drogę powiatową z działką nr 866 odległą od wzmiankowanej drogi powiatowej o około 35 m. Dziwne jest to, że droga nie kończy się na granicy tejże działki, a kilkadziesiąt metrów dalej. Przebiega z zachodu na wschód przez całą długość działki nr 866 i prowadzi donikąd, gdyż na następnej działce, która wznosi się bardzo stromo pod górę, nie ma śladu ani przejazdu ani przejścia.
Gmina Szerzyny weszła w posiadanie tej drogi też w “dziwny” sposób. Za komuny drogi tam nie było. Na przełomie lat 60-70 "nieznany sprawca" drogę naniósł na mapę katastralną, a w roku bodajże 1994 r. decyzją administracyjną Wojewody z PSL-u, nieistniejąca droga, prowadząca donikąd stała się drogą gminną.
Tak czy inaczej, w związku ze sprawą zmiany stanu wód na gruncie, chodzi o odprowadzenie wód gruntowych wzdłuż granicy z sąsiadem Lidii Pisowicz, doprowadziłem do rozgraniczenia drogi gminnej nr 2625 z sąsiadującymi działkami, gdyż Wójt utrzymuje nie wiedzieć czemu, że południowa krawędź drogi 2625 stanowi granicę z działką sąsiada, z którego działki, wody opadowe spływają poprzez drogę gminną na działkę Pisowicz.
Rozgraniczenia w trybie administracyjnym z działką gminną Wójt nie ma prawa wykonać, gdyż jest stroną postępowania. SKO w Tarnowie zleciło sprawę rozgraniczenia z działką gminną wykonać Burmistrzowi Ryglic. Przedmiotem rozgraniczenie był 35 m odcinek drogi gminnej nr 2625, poczynając od drogi powiatowej do granicy z działką nr 866.

niedziela, 11 lutego 2018

Działka na sprzedaż - za wycofanie skargi? cz.2

30 stycznia 2018 r. przesłałem do Mariusza Słoty - Przewodniczącego Rady Gminy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, następującej treści:

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej wnoszę o udostępnienie i przesłanie pod w/w adres e-mail informacji w zakresie:
- skanu decyzji Rady Gminy​(Statut Gminy §82 pkt.5), na podstawie
której Komisja Rewizyjna podjęła kontrolę problemową w zakresie
legalności działań Wójta, w związku ze skargą Lecha Michalskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r. skierowaną do Rady Gminy Szerzyny,
- skanu dokumentów z zeznań świadków​, w tym osoby (osób)
skarżących powołanych przez Komisję (Statut Gminy §83 pkt.3)
celem złożenia zeznań w sprawie przedmiotowej skargi,
- skanu pisemnych wyjaśnień i oświadczeń​ Wójta (Statut Gminy
§83 pkt.3) dotyczących przedmiotowej skargi,
- skanu upoważnienia wydanego przez Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej​ (Statut Gminy §84 pkt.4), określającego kontrolowany
podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do
przeprowadzenia czynności kontrolnych,
- skanu protokołu pokontrolnego​ (Statut Gminy §91) związanego z
przedmiotową skargą w oparciu o który Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu odbytym w dniu 12 stycznia 2018 r. wypracowała
stanowisko uznające przedmiotową skargę za nieuzasadnioną.

8 lutego 2018 r. zamiast dokumentów otrzymałem następującą odpowiedź - tu link: https://drive.google.com/file/d/0B-88N1uWOGpga2l3TWU1ejlqMDJqYm1nUWE4dEhMZE9qeHFV/view?usp=sharing

piątek, 9 lutego 2018

Działka na sprzedaż - za wycofanie skargi? cz.1

Kalendarium zdarzeń związanych ze skargą na Wójta.

W związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Małgorzacie Strugała, które powinno zakończyć się końcem października, 15 grudnia 2017 r. przesłałem do Urzędu Gminy, zaadresowaną do Rady Gminy Szerzyny skargę na Wójta - Grzegorza Gotfryda.

Przedmiotem skargi była opieszałość Wójta w wydaniu orzeczenia w przedmiotowej sprawie oraz niczym nie uzasadnione przedłużające się postępowanie, co w odczuciu Małgorzaty Strugała, w oparciu o fakty z przeszłości, stanowiły element nękania Jej przez Gotfryda oraz podejrzenie, iż nie zakończone w styczniu postępowanie zablokuje wydanie zezwolenia na następne lata.

Treść skargi opublikowałem na FB, mimo tego, skarga do końca grudnia nie dotarła do Mariusza Słoty - Przewodniczącego Rady Gminy Szerzyny.

Nie wiadomo, kto i gdzie przetrzymywał skargę z 15 grudnia 2017 r., gdyż wzmianka o niej pojawiła się w protokole Komisji Rewizyjnej dnia, bez mała miesiąc później, 12 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym, skargę tej samej treści przesłałem po raz wtóry dnia 29 grudnia 2017 r. która w Urzędzie Gminy została odebrana 3 stycznia 2018 r. i została przekazana Marcinowi Nigborowiczowi, urzędnikowi który prowadzi Biuro obsługujące Radę Gminy Szerzyny.

Wyżej wzmiankowanego faktu nie należy łączyć z tym, że następnego dnia, 4 stycznia 2018 r. Wójt umorzył postępowanie związane z przedmiotową skargą.

Na ustne polecenie Przewodniczącego Rady Gminy, dnia 5 stycznia 2018 r. (piątek) skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła przedmiotową skargę na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2018 r.  Jak długo trwało posiedzenie trudno powiedzieć, gdyż nie wiadomo kiedy się rozpoczęło, zakończyło się o godz. 11:00 przed południem.

W trakcie tego posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z 230 kartami akt oraz przesłuchali Grzegorza Ciombora i Alfreda Furmana.  Główny specjalista Grzegorz Ciombor usprawiedliwiając Wójta usprawiedliwił właściwie siebie, gdyż to on prowadził postępowanie, a inspektor Furman poinformował Komisję o tym, że wniosek został złożony w listopadzie 2017 r. oraz że póki co, Strugała został już poinformowany w jaki sposób sprawa koncesji zostanie załatwiona, choć załatwiona jeszcze nie jest.

Następnie członkowie komisji, po kolei zabierali głos nie związany z meritum sprawy czyli ze skargą. Najlepszym przykładem jest głos radnego Tadeusza Stanuli (powinowatego biskupa Stanuli, któremu Godfryd nadał tytuł Honorowego Mieszkańca Szerzyn, czy coś takiego). Radny Stanula zapytał: “Czy gdyby jeszcze jeden sklep starał się o koncesję, to nie można by w takim przypadku odebrać pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.” Tego, kogo radny Stanula miał na myśli w protokole nie odnotowano!

To, o czym toczyła się rozmowa członków znajdujemy w Protokole Nr 31/2018 - tu link:  https://drive.google.com/file/d/0B-88N1uWOGpgRHJOT0V2ZUVSVHFWWU10YTdfVk5TQnduNDB3/view?usp=sharing


Wysoka Komisja uznała, że skarga na Wójta jest nieuzasadniona, gdyż Wójt 4 stycznia 2018 r. (po 4 miesiącach i 4 dniach) umorzył postępowanie oraz że, działania pełnomocników, w tym Michalskiego, w dużym stopniu doprowadziły do przeciągnięcia się w czasie prowadzonego postępowania.

Wypracowane przez Komisję stanowisko zostało przekazane Radzie Gminy celem podjęcia uchwały na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2018 r.

W międzyczasie, z tego co wiem od Strugały, Godfryd poprzez pośrednika powiadomił Strugałę, że wyrazi zgodę na sprzedaż gminnej działki w Czermnej (dojazd do sklepu o który Strugała od lat zabiega). jeśli Strugała prześle pismo, że chce działkę zakupić.
25 stycznia 2018 r. Małgorzata Strugała takie pismo wysłała.  

29 stycznia 2018 r. przed południem zadzwonił do mnie Strugała, prosząc o natychmiastowy przyjazd, gdyż Gotfryd żąda wycofania złożonej przeze mnie skargi, która tego dnia o 4-tej po południu ma być rozpatrywana na sesji Rady Gminy.  Odmówiłem nie tylko przyjazdu ale wszelkich rozmów z Gotfrydem.

29 stycznia 2018 r. jeszcze przed rozpoczęciem sesji Strugała odebrał od Gotfryda pismo (Znak: FK.6840.1.2018) zaczynające się od słów:
W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 25.01.2018 r. dotyczącego sprzedaży przez Gminę Szerzyny nieruchomości oznaczonej, jako działka nr ewid. 1660/6 położonej w Czermnej uprzejmie informuję: …”,
zakończone - “Jednocześnie Panią informuję, że złożony przez Panią wniosek wszczyna procedurę związaną ze zbyciem ww. działki zabudowanej i skieruję na najbliższą sesję Rady Gminy Szerzyny w miesiącu lutym 2018 roku projekt uchwały w tej sprawie.

cd. nastąpi
 .

.

sobota, 3 lutego 2018

O co chodzi z tą drogą gminną nr 2625?

O co właściwie chodzi, jeśli mowa o wytyczaniu na gruncie drogi gminnej nr 2625?

Przede wszystkim nie idzie o drogę, a o to gdzie wykopać rów odprowadzający wodę opadową z działki sąsiada położonej powyżej nowo wybudowanego przez Państwo Pisowicz domu.

Rzecz z pozoru niezwykle prosta. Sąsiedzi powinni ustalić między sobą, gdzie przebiega linia graniczna. Sąsiad na swojej działce, z której spływa woda, powinien wykopać rów o podobnych wymiarach jak rowy przy drogach gminnych. No, i sprawa byłaby załatwiona.

Ale, ... sąsiad Lidii Pisowicz nie tylko nie chciał się "dogadać" w sprawie ustalenia granicy, ale nie ma zamiaru wykopać rowu, gdyż ....?

Pominę powody, bo tym razem nie o nie chodzi. Pozostanę przy wytyczeniu linii wzdłuż której sąsiad ma wykopać rów odprowadzający wodę, żeby nie zalewać domu sąsiadki. 

W tym co powyżej, Pisowicz wystąpiła do Wójta o rozgraniczenie swojej działki z działką sąsiada. 

Wówczas okazało się, zdaniem Wójta, że działka Pisowicz nie graniczy z działką sąsiada a z drogą gminną nr 2625, która znajduje się pomiędzy sąsiedzkimi działkami, o czym Pisowicz nie wiedziała do czerwca 2017 r., gdyż drogi tam nigdy nie było. Zmarły jakiś czas temu sąsiad mieszkający powyżej działki Pisowicz, nigdy nie posiadał ani wozu konnego ani traktora czy samochodu. Idąc do wsi czy do kościoła przechodził miedzą wzdłuż granicy działki Pisowicz.

Okazało się także i to, że "gminna droga" istniejąca na mapie ma założoną za czasów wuja Staszka - księgę wieczystą.

Ze względu na właściwość sprawę rozgraniczenia w grudniu 2017 r. przejął Burmistrz Ryglic.

Natomiast w toczącym się od kwietnia 2017 r. postępowaniu w sprawie zmiany stanu wód na gruncie, od którego się wszystko zaczęło, Wójt Szerzyn stanął po stronie sąsiada zalewającego działkę Pisowicz, m.in. opóźniał postępowanie, które zgodnie z przepisami k.p.a. powinno zakończyć się najpóźniej w czerwcu 2017 r.

czwartek, 1 lutego 2018

Wytyczenie na gruncie drogi gminnej.

31 stycznia 2018 r. doszło do rozgraniczenia w trybie administracyjnym
drogi gminnej nr 2625 z sąsiadującymi działkami położonymi w Czermnej,
które prowadzi Burmistrz Ryglic.

Następnego dnia w sekretariacie Burmistrza Ryglic złożyłem notatkę następującej treści.

Lech Michalski
Pełnomocnik Lidii Pisowicz

NOTATKA I ZASTRZEŻENIA
związane z wytyczeniem na gruncie drogi gminnej nr. 2625.

Po pierwsze.
Zgodnie z Zawiadomieniem (Znak:N.6830.2.2017) Burmistrza Ryglic,
na dzień 31 stycznia 2018 r. o godz. 13:00 wyznaczony był termin
wytyczenia na gruncie drogi gminnej nr 2625 przebiegającej w sąsiedztwie
działek nr 867 i 927/4.

Na miejsce zaplanowanych przez geodetę czynności przybyłem o godz. 12:50, czyli na 10 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności.

Jak się okazało, “spóźniłem się” gdyż punkty oznaczone drewnianymi kołkami wyznaczające przebieg drogi gminnej nr 2625 w sąsiedztwie działek nr 867 i nr 927/4 były już wbite w ziemię.

środa, 24 stycznia 2018

Zawiadomienie o możliwości poświadczenia nieprawdy!

12 marca 2017 r. mailem przesłałem byłemu dzielnicowemu Mariuszowi Wójcikowi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy przez Wójta Gminy Szerzyny, tj. o przestępstwo z art. 271 k.k.
Do dziś, 24 stycznia 2018 r. nie zostałem wezwany na policję lub prokuraturę celem złożenia wyjaśnień. Między innymi dlatego postanowiłem upublicznić tą informację.

           
.

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Szerzyńscy wandale!

21 stycznia 2018 r. przedsiębiorca Alfred Strugała otrzymał zawiadomienie z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie (znak:TAP.RSOW.3107.17.ZB) o tym, że wniosek o ukaranie w sprawie umyślnego uszkodzenia gaśnicy w dniu 12 czerwca 2017 r. przeciwko Ireneuszowi K. i Maciejowi W. został przesłany do Sądu Rejonowego - Wydz. II Karny Sekcja d/s Wykroczeniowych w Tarnowie.21 stycznia 2018 r. przedsiębiorca Alfred Strugała otrzymał zawiadomienie z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie (znak:TAP.RSOW.3107.17.ZB) o tym, że wniosek o ukaranie w sprawie umyślnego uszkodzenia gaśnicy w dniu 12 czerwca 2017 r. przeciwko Ireneuszowi K. i Maciejowi W. został przesłany do Sądu Rejonowego - Wydz. II Karny Sekcja d/s Wykroczeniowych w Tarnowie.


Zgodnie z treścią art.26§1 kpsw pokrzywdzony Strugała przesłał do Sądu oświadczenie, że pragnie wystąpić w charakterze oskarżyciela posiłkowego, gdyż oskarżyciel publiczny złożył wniosek dotyczący tylko “uszkodzenia gaśnicy”.

Odwiedziłem Szarzyńską Galerię nazajutrz po występach nieznanych wówczas wandalów. Gaśnica nie była uszkodzona a opróżniona, gdyż całe piętro oraz przyległe pomieszczenia były pokryte grubą warstwą białego proszku. Mało tego. W kilku miejscach na ścianach były wulgarne napisy i bohomazy. Oto jeden z nich.

Szkody materialne nie ograniczają się tylko do napełnienia opróżnionej gaśnicy. Finansowo ucierpiały osoby wynajmujące pomieszczenia na piętrze. Właściciel musiał zapłacić za sprzątanie i malowanie. Jak się dowiedziałem, poprzedniego dnia była wezwana straż pożarna. Przybyły 3 jednostki. Koszty poniosła gmina czyli my wszyscy.

Wybiorę się na rozprawę, po czym zdam Państwu sprawę.

niedziela, 21 stycznia 2018

Wybory! - Sprawdzamy!

Najpóźniej za 10 miesięcy wybory na Wójta i Radnych Gminy Szerzyny. Najwyższy więc czas powiedzieć Wójtowi i Radnym SPRAWDZAMY!

.
Zarządzanie naszym majątkiem, majątkiem Gminy Szerzyny, w wyniku rozłamu rodzinnej sitwy Kmiecik-Godfryd, jak wszyscy mieszkańcy doskonale wiedzą, przejął ten ostatni - Grzegorz G.

W kampani wyborczej 2014 r.  prowadzonej na piechotę “od drzwi do drzwi”, gdyż wygrana wuja Staszka była niemal pewna, “niewierny Grześ” - kandydat na nowego Wójta, obiecywał wszystkim do których dotarł - wiele, bardzo wiele. W zasadzie wszystko czego rozmówcy się domagali.

Mnie np. obiecał, że kiedy zostanie Wójtem jego działania jako wójta będą całkowicie transparentne czyli przejrzyste. Między innymi - Sesje Rady Gminy miały być  rejestrowane i publikowane w Internecie na gminnej stronie.

Jednak, kiedy przyszło wywiązać się z obietnicy, to zamiast kamer na obradach Rady Gminy, wybrany przez nas Ancymonek zainstalował kamery we wszystkich centrach wsi. Zostały tam umieszczone, moim zdaniem, celem  podglądania mieszkańców, po to, żeby niektórych z nich dyscyplinować, w czym pomagała wójtowi niestety spolegliwa policja.

Oto dwa przykłady, które znam z autopsji, o których obszernie pisałem już na tym blogu.

Wójt złożył donos na policję o tym, że Michalski “źle zaparkował samochód marki Suzuki” na drodze powiatowej. Samochód którym często się poruszałem, choć nie byłem jego właścicielem. Mimo tego, że nagranie było tak kiepskiej jakości, że nie sposób było odczytać numeru tablicy, czy też z całą pewnością rozpoznać osobę kierowcy, zostałem ukarany za zaparkowanie samochodu po przeciwnej do kierunku jazdy stronie drogi.

Żeby było śmieszniej, jak się później okazało, już po wyroku, policja stwierdziła, co mam na piśmie, że w gminie Szerzyny, na drodze powiatowej przed Urzędem Gminy można w ten sposób parkować samochody.

Jak z powyższego wynika zostałem ukarany za coś, co nie było wykroczeniem. Policja z Tuchowa skierowała sprawę do Sądu na życzenie Wójta, a Sąd ukarał mnie w oparciu o zeznania wójta Gotfryda i dzielnicowego Wójcika.

Drugi przykład użycia kamer.

W miejscowości Czermna, gminna kamera umieszczona na sklepie GS-u została nakierowana na sklep Małgorzaty Strugała. Nie sposób wykluczyć, że ten kto obserwował monitoring informował policję o tym, że w danej chwili w sklepie jednocześnie przebywa kilku mężczyzn i że “piją piwo”.

Naloty policji na sklep nie przynosiły spodziewanych rezultatów, do czasu dopóki dzielnicowy Wójcik “nie wziął się do roboty”. Sprawa trafiła do Sądu, niesłusznie oskarżeni zostali skazani i ten fakt umożliwił Wójtowi wszczęcie postępowania administracyjnego celem odebrania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Małgorzacie Strugała.

Dopiero kiedy, jako pełnomocnik Małgorzaty Strugały doprowadziłem do przesłuchania niesłusznie obwinionych, z których żaden nie przyznał się do wykroczenia oraz zażądałem przesłuchania policjantów i przeprowadzenia dowodów przeciwko dokumentom policyjnym i sądowym, Wójt postępowanie umorzył.

Tak więc zamiast transparentności obrad Rady Gminy, mieliśmy do czynienia z wykorzystanie gminnych kamer celem dyscyplinowania nie spolegliwych wójtowi mieszkańców.

Wracając do obiecanek wójta.

Twarde dowody na to, co nasz “Ancymonek” obiecywał na jesieni 2014 r. znajdujemy w materiale wyborczym, w postaci gazetki, sfinansowanej w 100 % przez Grzegorza Gotfryda, zatytułowanej Nasza Gmina SZERZYNY.

Na stronie nr. 2, materiału wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny”, w artykule zatytułowanym Program dla Gminy Szerzyny czytamy:

Chciałbym, prosząc Państwa o zaufanie i oddanie na mnie oraz moich kandydatów na radnych swojego głosu, przedstawić założenia programowe, które wspólnie wykonamy w trakcie kadencji.

Propozycja inwestycji i prac remontowych pokazuje ogrom potrzeb, które do tej pory nie zostały zrealizowane. Nie jest to katalog zamknięty, ale ujmuje rzeczy najpilniejsze, które pozwolą zmienić i unowocześnić jakość życia nas wszystkich.

Jestem i będę otwarty również na Wasze propozycje i sugestie dotyczące potrzeb, które dostrzegacie i prac, które są konieczne do wykonania. Wójt nie może nie słuchać swoich mieszkanców zamykając się szczelnie w Urzędzie Gminy. Każdy z Państwa będzie mógł liczyć na współpracę i otwartość z mojej strony.

Poniżej lista wszystkich “obiecanek cacanek”, które kandydat na Wójta zobowiązał się wykonać, w ramach Zadań Wspólnych Gminy Szerzyny.

1. Naprawienie szkód w polityce zdrowotnej wyrządzonych błędnymi i krótkowzrocznymi decyzjami Rady Gminy oraz Wójta, które odsunęły od praktyki medycznej w trzech Ośrodkach Zdrowia dobrych i sprawdzonych lekarzy - czynienie stara celem nawiązania ponownej współpracy.

2. Wypracowanie rozwiązania chroniącego wybudowane pracą i ofiarnością mieszkańców Ośrodki Zdrowia przed rychłą upadłością i pozostawieniem ich pustych i niewykorzystanych.

3. W związku z planowaną likwidacją usług rehabilitacyjnych w Gminie Szerzyny - modernizacja pomieszczeń, celem jego dostosowania do standardów i kontynuacji świadczenia usług rehabilitacyjnych.

4. Przygotowanie i wdrożenie programu profilaktycznego dla mieszkańców, zwiększającego wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.

5. Budowa nowego żłobka w Gminie Szerzyny.

6. Przygotowanie koncepcji i programu funkcjonowania pod budowę zbiornika rekreacyjno-retencyjnego, który ograniczy problem zalewania gminy podczas wezbrań wód oraz rozwinie turystykę i wypoczynek w okresie letnim (sprawdzone rozwiązanie w Skrzyszowie).

7. Przygotowanie gruntownej zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny oraz planów zagospodarowania poszczególnych wsi, celem umożliwienia osiedlania się mieszkańców oraz lokalizacji przedsiębiorstw:
- wyznaczenie terenów pod inwestycję oraz przygotowanie strefy aktywności gospodarczej,
- sukcesywne procedowanie w trakcie kadencji nad zmianami planu zagospodarowania,

8. Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów i tworzenie perspektyw miejsc pracy dla młodych ludzi (sukcesywne zmniejszanie podatków).

9. Zwiększenie nośności dróg gminnych do obiektów przemysłowych celem wsparcia przedsiębiorców.

10. Kompleksowe rozwiązania w zakresie kanalizacji - wdrożenie programu przydomowych oczyszczalni dla gospodarstw, które nie zostaną objęte kanalizacją gminna - celem obniżenia kosztów opłaty za ścieki.

11. Modernizacja istniejącego wodociągu gminnego.

12. Wdrożenie zmian funkcjonowania administracji gminnej - “Przyjazny urząd gminy dla mieszkańców”.
- pomoc prawna dla mieszkańców gminy, których nie stać na skorzystanie z kancelarii prawnej,
- pomoc dla przedsiębiorców w zakresie konsultacji o możliwych źródłach dofinansowania działalności,
- pomoc przy przekwalifikowaniu gruntów rolnych w obszarze ochrony parku krajobrazowego Pasma Brzanki,
- przyspieszenie rozpatrywania spraw przedsiębiorców,
- pomoc w pośrednictwie pracy dla rolników zainteresowanych uzyskaniem prac sezonowych za granicą (poprzez Powiatowy Urząd Pracy),

13. Dokończenie budowy drogi gminnej łączącej Ołpiny z Szerzynami (koło p. Filsów) “stanowiącej zabezpieczenie i alternatywne połączenie komunikacyjne do głównej drogi powiatowej Szerzyny - Ołpiny oraz objazd niezbędny przy budowie nowego mostu w Ołpinach,

14. Objęcie dostępem do bezpłatnego internetu miejsc użyteczności publicznej - hot spot (wszystkie szkoły, ośrodki zdrowia, domy kultury, centra wsi),

15. Uruchomienie Klubu Seniora w Gminie Szerzyny, celem integracji osób 50+ i stworzenie dla nich szansy aktywności społecznej i obywatelskiej,

16. Doposażenie w sprzęt jednostek ochotniczej straży pożarnej,

17. Wprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży - (nauka pływania, ognisko muzyczne).


Jak z powyższego wynika, tych najpilniejszych spraw odnoszących się do gminy jako całości było siedemnaście. Ponadto kandydat składał oddzielne obietnice dotyczące każdego sołectwa oraz budowę, we współpracy z radnymi powiatowymi, mostu w Ołpinach oraz połączenia chodnikiem i ścieżką rowerową Ołpin z Szerzynami.

Na zakończenie kandydat uderza w wysokie C i stwierdza: “Intensywna praca Wójta w ciągu całej kadencji pozwoli zrealizować te zadania i zmienić oblicze naszej gminy.”

Ile z tych obietnic i w jakim stopniu zostało spełnione przez Wójta Grzegorza G. dowiemy się z odpowiedzi jakie udzieli na moje wnioski o dostęp do informacji publicznej, które będę sukcesywnie składał w następujących tygodniach i miesiącach.

Jako pierwszy, składam wniosek o skany faktur związanych pośrednio lub bezpośrednio z budową nowego żłobka w Gminie Szerzyny, którego nie wybudował, choć kadencja się kończy, a już obiecuje budowę mieszkań dla młodych, w ramach programu Mieszkanie+.

Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku SPRAWDZAMY!


wtorek, 16 stycznia 2018

Pismo z Rady Gminy podpisane przez Wójta.

Dla tych z Państwa, którzy nie są w stanie odsłuchać załączonego nagrania, krótka informacja dotycząca przedmiotu sprawy. Pismo z Rady Gminy podpisane przez Wójta.

15 grudnia 2017 r. do Rady Gminy, na mailowy adres Urzędu Gminy, wysłałem w imieniu Małgorzaty Strugała, skargę na Wójta dotyczącą przewlekłości postępowania, wnosząc o stosowne ukaranie.

Ponieważ, po Świętach dowiedziałem się, że skarga nie trafiła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, skargę ponowiłem 29 grudnia 2017 r.

1 stycznia 2018 r. podobną w treści skargę na Wójta, za pośrednictwem Wójta przesłałem do SKO w Tarnowie.

15 stycznia 2018 r. Rada Gminy (znak: RG.1511.2.2017) poinformowała mnie, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Szerzyny rozpatrzyła przedmiotową skargę i “wypracowane stanowisko” zostało przekazane do Rady Gminy.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że pismo nie zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy lub jego zastępcę ale z upoważnienia Wójta przez mgr Zuzannę Kluz.

W piśmie Wójt przywołuje art. 223 1 k.p.a., który stanowi, że “... organy samorządowe ….załatwiają skargi … w ramach swojej właściwości.

Skarga na Wójta zaadresowana do Rady Gminy Szerzyny powinna trafić do Przewodniczącego Rady, a nie do Wójta. Przewodniczący Rady Gminy powinien skargę skierować do Komisji Rewizyjnej.

Zapytana dziś mgr Zuzanna Kluz, poinformowała mnie, że skarga trafiła do Wójta, który przekazał ją osobie obsługującej Radę Gminy.

Ciekawe czy i kiedy osoba ta, przekazała skargę Przewodniczącemu Rady Gminy czy też przekazała ją Komisji Rewizyjnej, na której czele stoją dwie osoby, które powinny być wyłączone ze spraw dotyczących skarg na Wójta, ze wzgledu na to, że jedna z tych osób jest (mówiąc kolokwialnie) na “garnuszku” wójta, a druga była kandydatem na radnego z Komitetu Wyborczego Wyborców “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny”, finansowanego w całości przez Gotfryda?

Odpowiedzi na skargę na Wójta powinien udzielić Przewodniczący Rady Gminy a nie Wójt.

Dlatego, 16 stycznia 2017 r. po otrzymaniu w/w pisma, w trybie dostępu do informacji publicznej skierowałem do Rady Gminy i do Wójta wnioski tej samej treści o przekazanie informacji dotyczącej obiegu obu skarg, co pozwoli ustalić, kiedy i komu zostały przekazane obie skargi oraz kto i kiedy skargi przekazał Komisji Rewizyjnej, co pozwoli ustalić fakty, a na ich podstawie zgodność z obowiązującym prawem.

Po znaku pisma zorientowałem się, że w 2017 r. Komisja Rewizyjna rozpatrywała dwie skargi na Wójta. O tym, czego dotyczyła i czym się zakończyła pierwsza skarga poinformuję Państwa wkrótce.
.