niedziela, 28 sierpnia 2016

Renegat z PO współorganizatorem Dożynek Powiatu Tarnowskiego.

Otrzymałem, tak jak i wszyscy mieszkańcy gminy Szerzyny, pocztą lub przez umyślnego 16-to stronicową gazetkę zatytułowaną ŚWIĘTO PLONÓW z podtytułem Dożynki Powiatu Tarnowskiego, Szerzyny - 28 Sierpnia 2016 r. W nagłówku dwa herby - Gminy Szerzyny i Powiatu Tarnowskiego.

Kto wydał ten panegiryk PiS-owskich działaczy kilku szczebli nie sposób z całą pewnością powiedzieć, bo brak stopki redakcyjnej. Widocznie nikt do wydania tego gniota nie chce się przyznać. Rozmowy z ośmioma PiS-owskimi działaczami przeprowadził Mirosław Kowalski a notki opracował (mir).

Dwie krótkie noty a mianowicie Absolutorium dla wójta i Nowe władze Zarządu Gminnego ZOSP RP w Szerzynach wskazują, że pomysłodawcą tego gniota jest nie kto inny a nasz pożal się Boże - wójt Grzegorz G. o czym dobitnie zaświadcza fotka na pierwszej stronie - Grzegorz G. ściska prawicę Starosty Romana Łucarza.

Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Grzegorz G. to były działacz, Platformy Obywatelskiej szczebla powiatowego, którego w PiS-ie określano mianem Ratlerka. Wówczas oczywiście nikt, ani z jednej ani z drugiej strony, nie pomyślałby o tym, żeby ściskać sobie "łapki".

No, cóż! Nastała przecież “dobra zmiana”.

Ale nie tylko uścisk "łapek" łączy Starostę z Wójtem. Łączy ich także odpowiedź na moją Petycję dotyczącą publikacji Rejestru Umów w BiP. Obaj odmówili! Nie widzą potrzeby ujawniania wydatków z publicznej kasy.

Zajrzyjmy więc do ich portfeli!
Ile nasi obecni włodarze, udzielający wywiadów w tym gniocie, w większości PiS-owcy, zarabiają. Dochody za 2015 r. obejmują zarobki, kiedy przez większość roku rządziła sitwa szubrawców i oszustów z PO-PSL. Na uwagę zasługuje fakt brak niedawnych towarzyszy z PO i PSL-u, z posłanką Augustyn (matka chrzestna wozu bojowego) oraz Sorysem, który pofatygował się, żeby przywieźć wieść o dotacji Sejmiku.

Edward Czesak - Poseł Parlament Europejski - około 286 tys. zł.

Kazimierz Wiatr - Senator - około 556 tys. zł

Józef Gawron - wicewojewoda - żyje na kredyt - nie podaje dochodów -  http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Gawron_J_oswiadczenie_stanie_majatkowym.pdf

Wojciech Skruch - Radny Sejmiku - około 185 tys. zł

Roman Łucarz - Starosta - około 159 tys. zł

Jacek Hudyma - Etatowy Członek Zarządu Starostwa - około 168 tys. zł

Roman Gabryel (PSL) - Radny Powiatowy - około 101 tys. zł.
Tomasz Pilch - Radny Powiatowy - około 150 tys. zł

Wacław Sychta (PO) - Radny Powiatowy - około 102 tys. zł

Paweł Augustyn - Radny Powiatowy, Izba Rolnicza - około 100 tys.

Grzegorz Gotfryd - Wójt - około 130 tys. zł.

Jak widać, włodarzom gminu żyje się nieźle, niezależnie od tego która sitwa jest aktualnie przy paśniku.

Dla gminu, raz do roku, za gminną kaskę, pokaz sztucznych ogni, wesołe miasteczko i ciasteczko. A po kościele - tańce, hulanki swawola do późnych godzin nocnych.

*Renegat - człowiek wypierający się dotychczasowych przekonań i przechodzący na stronę przeciwnika.

środa, 24 sierpnia 2016

PSL nie chce ujawnić składu terenowych Zarządów PSL!

W naszej gminie Szerzyny podobno działają koła dwóch partii - PSL i PO. Choć to głęboko skrywana, przed pospólstwem, tajemnica.

Jeśli idzie o PiS, to Tarnowski Ziemski Zarząd PiS swego czasu, a był to rok 2010, udaremnił utworzenie koła PiS w gminie Szerzyny, mimo, że osobiście zawiozłem posłowi Wojtkiewiczowi (PiS) wnioski 12 osób chętnych do wstąpienia w szeregi partii. Do PiS z gminy Szerzyny przyjęto wówczas tylko dwie osoby. Obecnie, po wygranych wyborach członków albo sympatyków jest pewnie znacznie więcej, choć koła PiS dalej nie ma.

Działają jednak, choć w ukryciu, może ze wstydu, koła PSL i PO.

Grzegorz G., tfu-rca koła PO w Szerzynach, kiedy był jeszcze członkiem powiatowego zarządu PO, podobno zwerbował w Szerzynach około setki ludzi, głównie z OSP, próbując “przejąć władzę” w tarnowskim PO, za co został przez towarzyszy zmuszony do opuszczenia szeregów Partii Oszustów.

W Internecie trudno znaleźć informacje na temat osobowych struktur PO i PSL. Partie te, po przegranych wyborach widocznie zeszły “do podziemia”.

Dlatego, 10 sierpnia 2016 r. wysłałem wniosek do biura PSL w Krakowie, o dostęp do informacji publicznej w zakresie:
1. listy imiennej władz PSL​ z podaniem funkcji na szczeblu miasta i
powiatu tarnowskiego,​ oraz
2. listy imiennej władz​ PSL Koła Szerzyny, powiat tarnowski.

Identyczny wniosek przesłałem także do biura Platformy Obywatelskiej.

wtorek, 23 sierpnia 2016

Czy Dyrektor ZS w Czermnej udostępni skany umów z nauczycielem?

SKO w Tarnowie w składzie: Karol Lis, Marek Molczyk i Grzegorz Sypek po rozpatrzeniu mojego odwołania od decyzji Dyrektora ZS z Czermnej z dnia 19 lipca 2016 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej  w zakresie skanu umowy o pracę Michała M. - nauczyciela zatrudnionego w ZS w Czermnej orzekło:
uchylić decyzję Dyrektor w całości i przekazać sprawę organowi do ponownego rozpatrzenia.


W uzasadnieniu SKO powołuje się na wyrok WSA w Krakowie wydany w sprawie mojej skargi na bezczynność Dyrektora ZS w Szerzynach Wacława S. o sygn. akt: II SAB/Kr 97/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E355774D35 ,
w którym Sąd wskazuje, że:


“ … dyrektor szkoły publicznej jest organem władzy publicznej obowiązanym do udzielania informacji publicznych, bowiem przysługuje mu władztwo zakładowe stanowiące część władztwa państwowego wynikającego z ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Dyrektor szkoły jest uprawniony do działania w formie władczej w stosunku do uczniów, realizuje zadania związane z realizacją prawa obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, dysponuje także majątkiem publicznym (por. wyrok NSA z 25 kwietnia 2012 r. sygn. akt I OSK 248/11, wyrok NSA z 9 października 2012 r. sygn. akt I OSK 1755/12; wyrok WSA w Poznaniu z 5 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt II SAB/Po 57/14).

piątek, 19 sierpnia 2016

“Dobrą Zmianę” trudno dostrzec w tarnowskiej Prokuraturze?

22 lutego 2016 r. zawiadomiłem Prokuraturę w Tarnowie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pełnomocnika wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny” Andrzeja C.

Sprawa dotyczyła materiału wyborczego “Nasza Gmina Szerzyny”.
Poniżej fragment złożonego przeze mnie zawiadomienia.

Dopiero kilka miesięcy później, przy okazji Wyborów Prezydenckich, po raz kolejny czytając Kodeks Wyborczy, uświadomiłem sobie, że jeden komitet wyborczy nie ma prawa, zwłaszcza bez wiedzy i zgody, promować i/lub finansować materiału wyborczego innego komitetu.

W związku z powyższym, w lutym 2016 r. w trybie dostępu do informacji publicznej, zwróciłem się z wnioskami do:
Krzysztofa Sobolewskiego​­ Pełnomocnika Wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość,
Andrzeja Ciombora​­ Pełnomocnika Wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, obecnie radny Rady Gminy Szerzyny,
Jacka Satko​­ Komisarza Wyborczego w Tarnowie oraz
Andrzeja Cyz​­ Dyrektora KBW w Tarnowie,
Wojciecha Skrucha ​­ kandydata KW PiS, a także do kandydatów KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny” z Grzegorzem Gotfrydem​ na czele, wówczas kandydatem, obecnie Wójtem Gminy Szerzyny, z pytaniami związanymi z publikacją materiału wyborczego ­ “Nasza Gmina SZERZYNY”.

W załączeniu znajdują się odpowiedzi tych osób, które były uprzejme udzielić odpowiedzi na moje pytania.

Kluczową dla tej sprawy, jest odpowiedź Pełnomocnika Wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztofa Sobolewskiego​, która sprowadza się do stwierdzenia, że:
1. KW Prawo i Sprawiedliwość nie współfinansował ​i nie partycypował​ w wytworzeniu materiału wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny”,
2. KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny” umieścił ​w swoim materiale wyborczym, logo i treści agitacyjne ​Prawa i Sprawiedliwości, “bez wiedzy, zgody i aprobaty” KW PiS​.”

Końcem maja 2016 r. zostałem poinformowany, że postępowanie w tej sprawie Prokuratura  umorzyła.

Zwróciłem się więc do Prokuratury z pytaniami: kto prowadził dochodzenie, kto sporządził postanowienie, kto postanowienie zatwierdził oraz jakie było uzasadnienie decyzji.

17 czerwca 2016 r. otrzymałem odpowiedź.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia sporządziła mł. asp. Magdalena Laskowicz a zatwierdził je Prokurator Prokuratury Rejonowej Józef Stanaszek.

W uzasadnieniu czytamy: “Z analizy zgromadzonego w sprawie materiału nie wynika, żeby publikacje w/w materiałów naruszyły przepis art. 506 pkt. 1 Ustawy Kodeks Wyborczy.”

To prawda, nie naruszają art. 506 pkt 1 ale moim zdaniem naruszają art. 506 pkt 7, czego ani policja ani prokurator nie raczył zauważyć.

Oto treść punktu 1 i 7 artykułu 506
Art. 506. Kto, w związku z wyborami:
1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy
podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

W związku z powyższym 20 czerwca 2016 r. przesłałem za pośrednictwem e-PUAP, na ręce Prokuratora Okręgowego Zdzisława Bocheńskiego Zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Tarnowie o umorzeniu dochodzenia w sprawie o sygnaturze 4 Ds. 23.2016.

Tu link do Zażalenia.

Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi.
Być może ePUAP w tarnowskiej Prokuraturze nie działa.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

czwartek, 18 sierpnia 2016

Pytania o zasady finansowania gminnego systemu monitoringu!

Muszę przyznać, że z ulgą przyjąłem do wiadomości odpowiedź Sekretarz Gminy na pytanie o donos złożony na mnie przez Wójta na Policji.

Wynika z niego, że wójt nie jest TW (Tajnym Współpracownikiem) Policji, gdyż jak mnie zapewnia sympatyczna Pani Zuzanna, Urząd Gminy nie posiada nie tylko faktur za wykonanie zdjęć dostarczonych policji ale też skanu dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia za donosy wójta na mieszkańców naszej gminy.

Wychodzi na to, że nasz pożal się Boże wuj, jeśli idzie o donosy to zwykły amator i co najwyżej ochotnik, coś na kształt peerelowskiego ormowca. ORMO jak wiadomo czuwa!

Świadectw takiego zachowania  wuja wiele, poczynając od nieskuteczny donosu do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego na Strugałę a kończąc na ostatnim donosie na mnie.

No, dobre i to, że mało skuteczny!
Taki z niego donosiciel jak i strażak. W jaczejce Waldka, dochrapał się funkcji członka dwu zarządów, choć nikt pewnie nie widział go z sikawką w ręku. Nie mam tu na myśli męskiego organu.

Jednocześnie zostałem poinformowany, że treść nagrań z monitoringu w miejscowości Szerzyny nie jest informacją publiczną. Pani Zuzanna cytuje w tym miejscu fragmenty uzasadnienia wyroku II SAB/Bd 77/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-14 , który polecam przeczytać w całości.

No, ale ja nie wnioskowałem o klipy nagrania tylko o skany faktur VAT​ za wykonanie zdjęć oraz podobno klipu nagrania z monitoringu załączonego przez Grzegorz Gotfryda, Wójta Gminy Szerzyny do zawiadomienia Policji o rzekomo moim drobnym wykroczeniu drogowym polegającym na zaparkowaniu samochodu po lewej stronie jezdni, przy szkole w Szerzynach.

W uzasadnieniu wyroku, o którym mowa powyżej, napisano także:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że treść nagrań z monitoringu budynku Urzędu Gminy B., o które wnioskował skarżący, w przeciwieństwie do - na przykład informacji o zasadach finansowania systemu monitoringu w budynku urzędu, nie jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów u.d.i.p.” , z czego jasno wynika, że wniosek o zasady finansowania systemu monitoringu jest informacją publiczną.

W tym miejscu nasunęło mi się kilka pytań:

Jak to? Na zainstalowanie monitoring wójt wydał sporą kasę (35.955,49 zł) i nikomu nie powierzył obowiązku przeglądania lub obserwacji tych wielogodzinnych nagrań?

Od kogo wójt dowiedział się, że przed szkołą stał nieprawidłowo zaparkowany samochód?

Od kiedy to do obowiązków wójta lub osoby przez niego wynajętej należy informowanie Policji o wykroczeniach drogowych?

Przez jaki okres i u kogo są przechowywane nagrania z monitoringów umieszczonych na terenie gminy Szerzyny?

Kto i jakim prawem ma dostęp do tych nagrań, skoro nikt za to nie otrzymuje wynagrodzenia?  

No cóż! Kto pyta nie błądzi.

W związku z tym wysłałem wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie:
zasad finansowania gminnego monitoringu, ze szczególnym uwzględnienie odpowiedzi potwierdzonej dokumentami, na poniższe pytania:
  1. Czy a jeśli tak to komu i za ile Wójt powierzył obowiązek obserwowania i/lub przeglądania nagrań z systemu monitoringu zainstalowanego w sołectwach, na terenie Gminy Szerzyny?
  2. Czy Wójt zobowiązał osobę/osoby lub firmę która/które obserwuje/obserwują  i/lub przegląda/przeglądają monitoring do informowania siebie lub Policji o wykroczeniach drogowych popełnionych przez mieszkańców gminy Szerzyny? Ile wynosi wynagrodzenie takiej osoby?
  3. Przez jaki okres, u kogo i za ile przechowywane są nagrania zarejestrowane przez system monitoringu zainstalowany na terenie gminy Szerzyny?
  4. Jakie osoby z imienia i nazwiska i z jakiej racji mają dostęp do nagrań z gminnego monitoringu?
oraz
  1. Udostępnienia skanu umowy/umów zawartej/zawartych przez Wójta z firmą lub  osobą/osobami obsługującą/obsługującymi system monitoringu w poszczególnych sołectwach gminy Szerzyny.
Udostępnienia skanu umowy jaką zawarł Wójt Gminy Szerzyny z Danielem Urzędowskim, w czerwcu 2015 r. na kwotę 35.955,49 zł.