poniedziałek, 16 października 2017

Czego obawia się Starosta?

14 października 2017 r. wysłałem do Starostwa, na mailowy adres starostwo@powiat.tarnow.pl Wniosek wraz z załącznikami (Upoważnienie i Statut Stowarzyszenia RKW) o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie, którą Wójt Szerzyn ze względu na właściwość, przesłał do Starostwa.


Sprawa dotyczy sporu osoby fizycznej z Gminą Szerzyny, która bezprawnymi decyzjami administracyjnymi zawłaszczyła dwie części działki pod drogi gminne.


15 października 2017 z Mail Delivery Subsystem otrzymałem wiadomość następującej treści:
Nie dostarczono w całości
Podczas próby dostarczenia wiadomości na adres starostwo@powiat.tarnow.pl wystąpił tymczasowy problem. Gmail będzie próbował wysyłać wiadomość jeszcze przez pewien czas (47 godz.), a następnie zarzuci próby.
16 października 2017 r. udałem się do Starostwa w Tarnowie. W sekretariacie Starosty pojawiłem się przed godz. 11:00. Sekretarka jeszcze, do mojego przyjścia, nie zdążyła otworzyć mailowej skrzynki pocztowej Starosty.

Przedstawiłem się informując, że przyszedłem po to, żeby podpisać Wniosek i złożyć oryginał Upoważnienia do reprezentowania Stowarzyszenia RKW w postępowaniu administracyjnym przesłanym Staroście Tarnowskiemu przez Wójta Szerzyn, po czym poprosiłem o wydruk przesłanego Wniosku.

Sekretarka otworzyła skrzynkę mailową i stwierdziła, że wysłany przeze mnie w sobotę email dotarł zaledwie przed godziną.

Wygląda na to, że serwer Starostwa w weekendy jest wyłączony, a w poniedziałek włączony został dopiero około godz. 10:00.

sobota, 7 października 2017

Wiemy ile kosztował posterunek policji!

Nie wiemy - Ile kosztował “punkt przyjęć” dzielnicowego Wójcika!

29 września 2017 r. przesłałem Wójtowi wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej następującej treści:

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej wnoszę o przesłanie pod w/w adres e-mail:
skanów faktur​​ z firmami, które wykonywały prace związane z
przystosowaniem pomieszczeń dla posterunku policji w Szerzynach oddanych do użytku w 2017 r. w poprzednim i nowym miejscu.

6 października 2017 r. otrzymałem od Wójta następującą odpowiedź oraz faktury.

Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie - Ile kosztowało wyremontowanie, jak pisze upoważniony przez Wójta Główny Specjalista Ciombor,  “punktu przyjęć” dzielnicowego Wójcika w budynku byłej agronomówki, choć w styczniu 2017 r. odbyło się tam uroczyste oddanie do użytku odnowionego pomieszczenia dla policjantów.

19 stycznia 2017 r.  w portalu Ryglice-Okolice.pl napisano:

Nowa siedziba Policji i GOPS w Szerzynach

W obecności mł. insp. Mirosława Moryla Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oraz podinsp. Marcina Muchy, nowego Komendanta Komisariatu Policji w Tuchowie, oddano do użytku odnowione pomieszczenia dla policjantów w miejscowości Szerzyny.
Wójt gminy Grzegorz Gotfryd wraz z przewodniczącym rady Mariuszem Słotą zaprezentowali także odnowione pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nowa siedziba, która czynna jest już od kilku dni, znajduje się w byłej agronomówce.
W wyremontowanych pomieszczeniach przewidziano miejsce na tzw. mieszkanie kryzysowe w sytuacji nagłego zdarzenia losowego. Koszt modernizacji lokalu GOPSu wyniósł ponad 120 tys. zł, z czego część środków pochodzi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Siedem miesięcy później został oddany posterunek policji, za kwotę 215.586,92 zł., w tym:
Instalacje - 19.581,60,
Izolacja przeciwwilgociowa - 21.429,67
Logo - 2.644,50
Modernizacja budynku - 126,502,15
Teren zielony - 41.370,00
Instalacja alarmowa - 4.059,00

Ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie - Ile kosztowało przystosowanie “punktu przyjęć” wysłałem dziś kolejny wniosek, następującej treści.
….. wnoszę o przesłanie pod w/w adres e-mail:
skanów faktur​​ z firmami, które wykonywały prace związane z

remontami byłej agronomówki, od czasu urządzenia  w tym budynku pomieszczenia  dla policji, zwanego “punktem przyjęć” do czasu likwidacji “punktu przyjęć” w sierpniu 2017 r.
Najpóźniej za dwa tygodnie dowiemy się ile wydano na remonty byłej agronomówki w której na parterze znajdował się "punkt przyjęć" dzielnicowych.  

środa, 4 października 2017

Kolejne uchylenie Decyzji Wójta

Po raz kolejny SKO w Tarnowie uchyla Decyzję Wójta Gminy Szerzyny Grzegorza Gotfryda.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r. z odwołania Lidii Pisowicz orzekło “uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę I instancji celem ponownego rozpatrzenia”.

Sprawa dotyczy skierowania przez sąsiadów wód opadowych na działkę Lidii Pisowicz.

W swym uzasadnieniu SKO pisze:
Pierwszym celem postępowania wyjaśniającego powinno być zatem ustalenie, czy na danym gruncie doszło do zmiany stanu wód i na czym ta zmiana polega.

Postępowanie wyjaśniające prowadził mgr Roman Gabryel.

W rozpoznawanym natomiast przypadku organ pierwszej instancji nie dokonał żadnych własnych ustaleń faktycznych co do tego, czy w miejscu sporu doszło do opisywanych przez Lidię Pisowicz zmian w stanie wód (zasypania rowu oraz podwyższenie terenu działki nr 927/4 i umiejscowienia rury odprowadzającej wodę pod drogą oznaczoną jako działka 2625)”.

... z przeprowadzonej w dniu 12 lipca 2017 r. wizji w terenie nie sporządzono żadnej dokumentacji fotograficznej obrazującej miejsce sporu. Do protokołu nie załączono nawet mapy przedstawiającej usytuowanie działek nr 2625, 867, 866 i 927/2 w Czermnej. Przede wszystkim jednak w aktach sprawy brak jakichkolwiek dowodów pozwalających na ustalenie właścicieli wymienionych wyżej działek. Nie sposób więc zweryfikować w postępowaniu odwoławczym prawidłowości ustalonych przez organ stron postępowania. Nie wiadomo więc w jakim charakterze wzięła udział w wizji Elżbieta Świędrych. W tym też zakresie zarzuty Lidii Pisowicz uznać należy za zasadne.

To o czym mowa w Uzasadnieniu to jeden wielki skandal, wziąwszy pod uwagę fakt, że Wójt zatrudnia aż dwoje prawników: Jolantę Bosak-Szkolnik i Grzegorza Ciombora oraz uprawnionego geodetę Stefana Szynala.

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o jednym, o czym mowa w Uzasadnieniu, a mianowicie o rozgraniczeniu w trybie administracyjnym, o co także wystąpiła Lidia Pisowicz.

Gminni specjaliści straszą Lidię Pisowicz tym, że będzie obciążona całymi kosztami rozgraniczenia.

SKO wyjaśnia: “Koszty tego postępowania obciążać będą właścicieli rozgraniczonych gruntów według zasady wyrażonej w art. 152 k.c. (po połowie), a więc niezależnie od tego który z właścicieli nieruchomości zainicjował postępowanie rozgraniczeniowe”.

Tak więc, jeśli masz spór z sąsiadem o miedzę lub sąsiad kieruje na  twoją działkę wodę gruntową lub opadową należy występić do Wójta o rozgraniczenie w trybie administracyjnym, a drugim przypadku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia stosunków wodnych.  

sobota, 23 września 2017

Samowola budowlana Wójta Gminy Szerzyny?

Wójt nie wystąpił o zezwolenie na położeniu asfaltu na drodze 2622.

W czasie przejazdu nowo wyasfaltowaną publiczną drogą gminną nr 2621 zauważyłem m.in. że wyasfaltowano także spory fragment, krótkiej drogi nr. 2622, na końcu której stoi blaszany garaż.

W związku z tym zwróciłem się do Starosty Tarnowskiego z Wnioskiem o udostępnienie skanu zgłoszenia Staroście robót budowlanych na drodze 2622 przesłanego przez Wójta Gminy Szerzyny.
Odpowiedź Starosty.

Jak widać na załączonej fotce, część drogi 2622, na lewo  jest pokryta asfaltem.
Samochód, z którego wykonałem fotkę znajduje się na drodze 2621, która w dalszej części, jest przekopana w poprzek i nie zaasfaltowana.

Na drugiej fotce widzimy asfalt na początku drogi a na końcu garaż na środku drogi gminnej 2622.


piątek, 22 września 2017

Czego Jaś się nie nauczy - tego Jan nie będzie umiał.

Odpowiedź na pismo Wójta o uzupełnienie Wniosku.


W poniedziałek, 18 września 2017 r. a więc w pięć dni od złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym  otrzymałem od Wójta pismo ASO.7340.4.2017, wzywające mnie do uzupełnienia Wniosku w terminie 7 dni.


Zwykle, Wójt odpowiedzi na pisma mieszkańców udziela po miesiącu, tym razem nabrał niespotykanego przyspieszenia. Widocznie spieszy mu się z wydaniem Decyzji.


Wójt w piśmie zażądał:
  1. Przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub jego odpisu, którego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza.
  2. Wskazania celów statutowych Stowarzyszenia, w jakie wpisuje się prowadzone postępowanie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
  3. Wskazanie interesu społecznego jaki przemawia za udziałem Stowarzyszenia RKW - Ruch Kontroli - Ruch Kontroli Władzy w postępowaniu, pomijając w drugim członie nazwy Stowarzyszenia słowo “Wyborów”. Dobrze, że nie pominął "Kontroli Władzy".


Występując o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym dołączyłem wydruk wystawionego dla mnie Upoważnienia z Internetowej strony Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia RKW, https://plus.google.com/u/0/b/116505914299999135669/collection/EBf-1
gdyż “oryginał” Upoważnienia został przekazany “inteligentnemu inaczej”, który wówczas, w styczniu 2016 r. tego żądał. A jak nietrudno się domyślić “oryginał”, pismo na ogół "z czerwoną pieczątką", jest tylko jeden. A co jeśli pieczątka będzie koloru czarnego? Pieczątka Prezesa Stowarzyszenia RKW nie jest czerwona, jest czarna.


Od Prezesa Stowarzyszenia RKW - dr Jerzego Targalskiego otrzymałem wówczas Upoważnienie do “reprezentowania Oddziału Stowarzyszenia RKW-RKW Tarnów Powiat (ziemski) wobec władz lokalnych, zwłaszcza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i wszystkich spraw z tym związanych”, gdyż tego żądał “inaczej inteligentny”.

Numer dowodu był zaczerniony, gdyż to dane osobowe a strona publiczna.

Wystąpiłem więc do Prezesa o nowe Upoważnienie, rozszerzone o udział w postępowaniach administracyjnych, żeby Wójt nie miał żadnych wątpliwości.

W poszerzonym  Upoważnieniu Prezes dodał: "... do reprezentowania RKW wobec władz lokalnych, administracyjnych i sądowniczych... oraz w postępowaniach administracyjnych wszczętych przez wszystkich wójtów i burmistrzów gmin i miast powiatu tarnowskiego i wszystkich sprawach z tym związanych."


Do w/w Wniosku dołączyłem Statut Stowarzyszenia RKW, także opublikowany w Internecie
ale Wójt lub jego pełnomocnik widocznie “nie potrafi czytać ze zrozumieniem” gdyż pyta o cele statutowe Stowarzyszenia “... w jakie wpisuje się prowadzone postępowanie …” zawężając je do postępowania “o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.


No, i na koniec żądanie “Wskazania interesu społecznego”.

Widocznie wójt niczego się nie nauczył, przegrywając razem z SKO, sprawy dotyczące swojej Decyzji związanej z dostępem do informacji publicznej. Wówczas także, uparcie "jak osioł" żądał wykazania “interesu społecznego”.

No, to wskazałem mu ten “interes” a przy okazji przypomniałem  końcowy fragment Uzasadnienia jednego z wyroków w sprawie, którą przegrał z kretesem. Chodziło o "ograniczenie godzin handlu w niedziele", skierowane przede wszystkim przeciwko Strugale.

wtorek, 19 września 2017

Asfaltowe dywaniki dla kolesi z kliki - cz.1

Tym razem nie było uroczystego otwarcia publicznej drogi gminnej, przecinania wstęg w obecności władzy zwierzchniej. Nowo wybudowanej drogi nie poświęcił jeszcze miejscowy proboszcz, choć droga ta, w postaci “asfaltowego dywaniku” szerokości 2,50 m, wiedzie wprost do gospodarstwa osoby zatrudnionej na plebanii.

Mowa o drodze, nie tylko gminnej ale i publicznej, umiejscowionej na działce ewidencyjnej 2621, wiodącej od drogi powiatowej do “pól” jak się wyraził Wójt w piśmie do Starosty tarnowskiego.

W rzeczywistości droga ta biegnie do właścicieli dwóch domów - domu osoby zatrudnionej na plebanii w Czermnej i budynku obok, jeszcze niewykończonego, którego właściciela jeszcze nie znamy, choć zapewne zna go Wójt, który za naszą gminną kasę tę drogę w pośpiechu buduje.

Droga to dziwna, dziwna, niemiła. Posiada swój początek i dwa zakończenia. Droga biegnie początkowo z południa na północ. Po czym rozdwaja się w dwu kierunkach, na zachód i wschód. Jedno zachodnie zakończenie drogi 2621 znajduje się przy potoku Czermnianka a drugie wschodnie w polu, w pobliżu domów o których mowa powyżej.

Opisanie całej historii tej dziwnej drogi, publikacja dokumentów i pism z tą sprawą związanych zajmie mi sporo czasu. Póki co prezentuję wideoklipy wykonane 18 września 2017 r., w trzy dni po położeniu asfaltu na części publicznej drogi gminnej umiejscowionej na działce ewidencyjnej 2621.

niedziela, 17 września 2017

78 rocznica upamiętniająca zbrodniczą napaść ZSSR na RP.

Dwa lata temu, 17 września 2015 r. w gminie Szerzyny po raz pierwszy upamiętniono zbrodniczą napaść ZSSR na II RP.

Upamiętnienie tej tragicznej dla Naszej Ojczyzny rocznicy zorganizowało ołpińskie gniazdo VI Oddziału PTG “Sokół-Świat Pracy” i połączone było z otwarciem STRZELNICY sportowej.

“Ziarno rzucone na szerzyński ugór” jakim jest gmina Szerzyny pod administracją sitwy PO-PSL, zakiełkowało po dwóch latach.

W tym roku upamiętnienia rocznicy w ramach I PATRIOTYCZNEGO PIKNIKU z okazji 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej podjęło się szerzyńskie Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne PRO PATRIA, (co się wykłada “Za Ojczyznę, Dla Ojczyzny”) założone bodajże w październiku ub. roku, którego Prezesem jest Michała Mitoraj (PiS), nauczyciel gimnastyki.

Głównym gościem i punktem programu było wystąpienie płk. Jerzego Pertkiewicza, żołnierza wojny obronnej 1939 r. i Armii Krajowej, pseudonim Drzazga.

Główną atrakcją był koncert Pawła Piekarczyka, barda pieśni patriotycznej.

Objazdowa strzelnica polowa III Oddziału PTG “Sokół-Świat Pracy” z Gromnika była główną atrakcją dla młodzieży i dorosłych a dla dzieci dmuchany zamek i zjeżdżalnia.

Na Piknik przybyło niewiele ponad 100 osób a wśród nich Przewodniczący RG - Mariusz Słota (PiS), Wiceprzewodniczący - Władysław Mitoraj (PiS) i pewnie z obowiązku, bo jest dyrektorem szkoły, gdzie odbywała się uroczystość - Wacław Sychta (PO).

Należy odnotować, że po raz kolejny, nie przybył Wójt Szerzyn, Grzegorz Gotfryd - założyciel jaczejki PO w gminie Szerzyny.

Kiedy przybyłem o godz. 15:00 z grup rekonstrukcyjnych była obecna tylko dwu osobowa grupa Wehrmachtu. Grup rekonstrukcyjnych Sił Zbrojnych II RP o godz. 15-tej nie było.

sobota, 16 września 2017

Kolejna próba likwidacji sklepu "MIŚ" - cz.3

Treść pisma jakie Małgorzata Strugała skierowała do Komendanta Policji w Tuchowie Marcina Muchy, w dniu 13 września 2017 r.


W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 września 2017 r. przeciwko sobie, Małgorzata Strugała w dniu 13 września br. wystosowała dwa pisma. Jedno do Grzegorza Gotfryda, Wójta Gminy Szerzyny, drugie do Marcina Muchy, Komendanta Policji w Tuchowie.

Poniżej treść pisma skierowanego do Komendanta Marcina Muchy.

"Dotyczy: Wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia mi trzech zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez Wójta Gminy Szerzyny na prośbę Komendanta Policji w Tuchowie Marcina Mucha.

piątek, 15 września 2017

Kolejna próba likwidacji sklepu “MIŚ” - cz.2

Treść pisma jakie Małgorzata Strugała skierowała do Wójta Grzegorza Gotfryda, w dniu 13 września 2017 r.


W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 września 2017 r. przeciwko sobie, Małgorzata Strugała w dniu 13 września br. wystosowała dwa pisma. Jedno do Grzegorza Gotfryda, Wójta Gminy Szerzyny, drugie do Marcina Muchy, Komendanta Policji w Tuchowie.

Poniżej treść Wniosku o umożliwienie zadawania pytań Wójtowi i Komendantowi w czasie postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WNIOSEK
o umożliwienie mi zadania pytań
Wójtowi Gminy Szerzyny Grzegorzowi Gotfrydowi
oraz   
Komendantowi Policji w Tuchowie Marcinowi Mucha
osobom, które działając “wespół w zespół” przyczyniły się do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Korzystając z przysługującego mi prawa do brania czynnego udziału w każdym stadium postępowaniu oraz z uwagi na bezsporny fakt, że w/w postępowanie administracyjne wszczęte przez Wójta Gminy Szerzyny jest już siódmą z kolei próbą Grzegorza Gotfryda utrudniania, ograniczenia a w konsekwencji likwidacji mojej działalności usługowej polegającej na prowadzeniu sklepu “Miś”,
oraz
uznając wszczęte postępowanie za wynik wymierzonej we mnie  prowokacji dokonanej przez Grzegorza Gotfryda i tuchowską policję spełniającą oczekiwania Wójta, wnoszę o umożliwienie mi zadawania pytań Grzegorzowi Gotfrydowi, obecnie Wójtowi Gminy Szerzyny oraz Marcinowi Mucha, p.o. Komendanta Policji w Tuchowie.

Dotychczas, ani Policja, ani Sąd przed którym toczyły się sprawy o spożywanie alkoholu w moim sklepie, ani Wójt, organ władzy samorządowej nie byli uprzejmi poinformować mnie o zdarzeniach zaistniałych w dniach 25 listopada 2016 r. i 8 lutego 2017 r.  

Ponadto, wnoszę o zezwolenie na rejestrację przy pomocy urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk pytań i odpowiedzi w/w osób oraz świadków celem dokonania analizy i merytorycznego wypowiedzenia się co do zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów.