poniedziałek, 14 maja 2018

Jakim prawem?

Czy Prawem kaduka?

W odpowiedzi na mój wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.  otrzymałem skan umowy zawartej przez Gminę Szerzyny reprezentowana przez Wójta Grzegorza Gotfryda z uprawnionym geodetą Januszem Gajewskim.
Link:
https://drive.google.com/file/d/0B-88N1uWOGpgc3lTb0I2MVdvdHNVTmxHbnlUSEFxcnZhQUdF/view?usp=sharing

Do umowy zawartej na kwotę 4.500 zł załączony jest schemat graficzny działki nr 1225/1 oraz działek z którymi graniczy. O tym do kogo te działki należą nie ma mowy.

Postanowiłem sprawdzić!
Zrobiłem zrzut ekranu z Geoportal - tu link:
https://drive.google.com/file/d/1UwDxkv2pSEXGi_LvfTQCpaxsMIQlyI3u/view?usp=sharing

Z tego co dotychczas ustaliłem działka nr 1225/1 nie jest własnością Gminy Szerzyny.

Nasuwa się więc kilka pytań!

Jakim prawem Wójt zleca rozgraniczenie prywatnej działki na podstawie Prawa o zamówieniach publicznych?

Czy właściciel działki 1225/1 wystąpił z wnioskiem o rozgraniczenie?

Kto zapłaci za rozgraniczenie prywatnej działki z prywatną działką, drogą powiatową i prawdopodobnie działką gminną?

Warto zwrócić także uwagę na koszt - 4.500 zł.
Kiedy popatrzymy na mapę geodeta ma do wyznaczenia 4 punkty na gruncie. Za wyznaczenie jednego punktu  1.125 zł.

Tutaj warto przypomnieć, że ten sam geodeta za rozgraniczenie drogi gminnej nr 2625 w Czermnej z sąsiednimi działkami zarządzał 2.400 zł za wyznaczenie na gruncie - 11 punktów, czyli za 1 punkt 208 zł.

W związku z powyższym wystąpiłem do Wójta z wnioskiem następującej treści:

Wójt Gminy Szerzyny
38-246 Szerzyny 521


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej wnoszę o udostępnienie i przesłanie pod
w/w adres e-mail:  
- skanu wniosku o rozgraniczenie działki nr 1225/1 z
działkami nr. 1221/1, 1323, 2789/1 w miejscowości Szerzyny, oraz
- odpowiedzi na pytanie kto za to rozgraniczenie zapłaci?

Jednocześnie informuję, że termin na przesłanie informacji to niezwłocznie, jednak nie później niż w 14 dni od daty niniejszego wniosku.sobota, 12 maja 2018

Honorable correspondent?

Sprawa dotycząca możliwości poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy Szerzyny.

Z uwagi na fakt, że tarnowska prokuratura zawiadomiła mnie, iż odmawia
wszczęcia śledztwa w sprawie możliwości poświadczenia nieprawdy przez
Wójta Gminy Szerzyny, postanowiłem opisać sprawę i w ten sposób umożliwić
mieszkańcom gminy wyrobienie sobie poglądu na to, czy Wójt poświadczył
prawdę czy też nie oraz dlaczego policja i prokuratura "rozciąga parasol" nad
Grzegorzem G.

W największym skrócie było tak.
  
19 maja 2016 r. o godz. 21:13 wysłałem do Grzegorza Gotfryda na adres UG
Szerzyny wniosek o udostępnienie informacji publicznej następującej treści:


Grzegorz Gotfryd
Urząd Gminy Szerzyny
38­-246 Szerzyny 521
e­mail: szerzyny@zgwrp.org.pl


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji
publicznej wnoszę o przesłanie pod w/w adres e-­mail dane w zakresie: skanu
umów ​zawartych w okresie od 28 marca ​do 3 kwietnia 2016​.


W odpowiedzi dnia 27 maja 2016 r. o godz. 14:13 otrzymałem z UG Szerzyny maila następującej treści:


W odpowiedzi na Pana wniosek, informuję, że UG Szerzyny nie zawierał
umów w okresie od 28 marca - 3 kwietnia 2016.
Sekretarz Gminy


Link: Maile z dnia 19 i 27.05.2016 r​. - wniosek i odpowiedź na wniosek o
skany umów zawartych w dniach 28 marca do 3 kwietnia 2016 r.


Mój wniosek był skierowany do Grzegorza Gotfryda, który pełni funkcję Wójta
Gminy Szerzyny i dotyczył umów zawartych w okresie od 28 marca do
3 kwietnia 2016 r.


Wójt na ogół sam nie udziela odpowiedzi. W jego imieniu odpowiadają podlegli
mu pracownicy. Tym razem odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Szerzyny
- Zuzanna Kluz.


W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że zanim wystąpiłem z
wnioskami o umowy zawarte w poszczególnych tygodniach kwietnia 2016 r.,  
dnia 1 maja 2016 r. wystąpiłem z wnioskiem następującej treści:


Grzegorz Gotfryd
Urząd Gminy Szerzyny
38­246 Szerzyny 521
e­mail: szerzyny@zgwrp.org.pl


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o
udostępnienie:
1. rejestru umów zawartych przez Urząd Gminy, w okresie od 1 do 30 kwietnia
2016 r.​, w treści i formie przypominającej tabelę znajdującą się na stronie BIP
Urzędu Miasta Słupsk (link: http://bip.um.slupsk.pl/rejestr_umow/ ) zawierającej
co najmniej następujące kolumny:
1. Lp.​,
2. Przedmiot​ umowy,
3. Wykonawca​ umowy
4. Wartość​ umowy,
5. Okres obowiązywania ​umowy,
6. Skan​ umowy w formacie .pdf


Ponieważ Wójt odmówił, a spolegliwe SKO w Tarnowie utrzymało w mocy
decyzję Wójta, sprawę skierowałem do WSA w Krakowie.


Sprawę wygrałem.
Oto treść sentencji wyroku:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA
Anna Szkodzińska (spr.) Sędziowie: WSA Jacek Bursa WSA Aldona Gąsecka-Duda Protokolant: st.
sekr. sąd. Katarzyna Zbylut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2016 r. sprawy ze
skargi L. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: [...]
w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji;
II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego L. M. kwotę 200,00 zł
(dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
oraz link do tego Wyroku WSA w Krakowie -


Kiedy w końcu, rok później Wójt udostępnił mi skany umów z kwietnia 2016 r.
okazało się, że dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wójt zawarł kilka umów, w tym z: Piotrem Klisiewiczem i Maciejem Żyrkowskim
oraz Klubem Sportowym GAS w Szerzynach, które to informacje zamieściłem
w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Szerzyny, który prowadziłem.
Tu link:


Na tym jednak nie koniec!


Po odkryciu możliwości poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy
Szerzyny Grzegorza Gotfryda, w 2017 r. powiadomiłem mailem ówczesnego
dzielnicowego Mariusza Wójcika.


I co? I nic!
Nie zostałem wezwany do złożenia wyjaśnień!


Dlatego, nie mogąc się doczekać wezwania, dnia 18 marca 2018 r.
Mariuszowi Dymura - Komendantowi Miejskiej Policji w Tarnowie przesłałem
maila następującej treści:


Za pośrednictwem
sierż. Angeliki Wojtanowskiej-Jarek
e-mail: dzielnicowy.szerzyny45@tarnow.policja.gov.pl
do
mł. insp. Mariusza Dymura
Komendanta Miejskiej Policji w Tarnowie


Dotyczy​: Braku reakcji na zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa przez Wójta Gminy Szerzyny​ przesłane dnia 12 marca 2017 r.
byłemu dzielnicowemu Mariuszowi Wójcikowi.


Szanowny Panie Komendancie​,
ponad rok temu, przesłałem byłemu dzielnicowemu Mariuszowi
Wójcikowi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez
Wójta Gminy Szerzyny i do dziś nie zostałem wezwany do złożenie
wyjaśnień.


W związku z powyższym oczekuję odpowiedzi na dwa pytania:
1. Czy załączone do e-maila zawiadomienie zostało odebrane?
2. Jeśli TAK, to co z moim zawiadomieniem dzielnicowy uczynił, a jeśli NIE, to
dlaczego e-mail nie dotarł do Mariusza Wójcika?
Lech Michalski


Załącznik:
Zawiadomienie z dnia 12 marca 2017 r.


Tym razem na odpowiedź czekałem tylko około miesiąca.
Dnia 16 kwietnia 2018 r. otrzymałem pismo Sygn.TAO.S.5010.24.2018 lp.
6296 następującej treści:


“W odpowiedzi na Pana skargę, z dnia 18.03.2018 r. informuję, że w oparciu o
przepisy (…kpa…..) przeprowadzono postępowanie zmierzające do
wyjaśnienia sformułowanego przez Pana zarzutu. W piśmie tym wyraził Pan
swoje niezadowolenie z bezczynności policjantów Komisariatu Policji w
Tuchowie, którzy nie podjęli stosownych czynności wobec przesłanej drogą
elektroniczną informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wójta
Gminy Szerzyny.
Informuję, iż podjęte czynności nie pozwoliły na potwierdzenie faktu, aby w
dniu 12.03.2017 r. na skrzynkę poczty elektronicznej
(dzielnicowy.szerzyny45@tarnow.policja.gov.pl) wpłynęła Pana korespondencja
Z tego też powodu nie podjęto działań zmierzających do wyjaśnienia Pana
zawiadomienia. W chwili obecnej nie ma możliwości ustalenia, czy powodem
tego jest nieprawidłowość funkcjonowania serwera obsługującego Pana
skrzynkę elektroniczną czy też skrzynki poczty użytkowanej przez małopolską
Policję. Nadmieniam, że w sprawie działań Wójta Gminy Szerzyny, na
podstawie art. 307 kodeksu postępowania karnego, podjęto już niezbędne
czynności (sygn.akt TB.RPS.110.2018), a o ich wynikach z pewnością zostanie
Pan powiadomiony. Pragnę zauważyć, iż w przeszłości, na podstawie
zawiadomienia przesłanego przez Pana drogą elektroniczną, prowadzono już
postępowanie w sprawie o wykroczenie (sygn.akt TAP.RSOW.1566.17.GM).
Nie mam zatem podstaw do przypuszczenia, iż w sposób celowy zignorowano
Pana zawiadomienie z dnia 12.03.2017 r.
Dlatego też, reasumując poczynione ustalenia nie mogę uznać zasadności
skargi, a sprawę uznaję za ostatecznie załatwioną. Nie zmienia to faktu, o czym
już wspomniano, iż w sprawie ewentualnego przestępstwa popełnionego przez
Wójta Gminy Szerzyny, prowadzone są stosowne czynności.
Jednocześnie zgodnie z art. 238 § 1 kpa pouczam o treści art. 239 kodeksu
postępowania administracyjnego, który brzmi: “W przypadku, gdy skarga, w
wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez
zawiadamiania skarżącego”.


Pieczątka i podpis:
Komendant Miejskiej Policji w Tarnowie, mł. insp. Mariusz Dymura


Sprawa o sygn.akt TAP.RSOW.1566.17.GM, o której nadmienia Komendant,
dotyczyła maila przesłanego dzielnicowemu dnia 10 marca 2017 r. na który
Mariusz Wójcik także nie raczył udzielić odpowiedzi, dlatego 12 kwietnia 2017 r. przesłałem do tarnowskiej Komendy Policji maila zatytułowanego
TAP.RSOW.1566.17.GM - Prośba o potwierdzenie przesłanych materiałów
następującej treści:
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania mojego maila z dnia 9 kwietnia
2017 r. zawierającego Odpowiedź Michalskiego z dnia 9 kwietnia 2017 r.  
Sygn. akt: TAP.RSOW.1566.17.GM oraz osiem wideoklipów wykonanych w
dniach 2,3,6,13,14 i 17 marca 2017 r.


Ta sprawa była kontynuacją sprawy z donosu Wójta o “źle zaparkowanym
samochodzie”, o czym jakiś czas temu pisałem. I tym razem dzielnicowy nie
powiadomił swoich przełożonych. Uczynił to Wójt.


Tak więc, były dzielnicowy Mariusz Wójcik, nie zareagował na dwa maile - z
dnia 10 i 12 marca 2016 r.,
za co nie tylko nie został ukarany, a wręcz przeciwnie, awansował na “komendanta” posterunku w Szerzynach, który w lecie 2017 r. wybudował mu Wójt
Gminy Szerzyny - Grzegorz Gotfryd.

Infantylne tłumaczenie Komendanta Dymury, że "zawinił serwer", mnie nie przekonuje.


Stawiam więc trzy robocze hipotezy.
Albo były dzielnicowy nie zaglądał do swojej skrzynki mailowej albo czytał
maile ale o ich treści nie informował swoich przełożonych.

Trzecia robocza hipoteza to ta, że Grzegorz G. pełni funkcjęhonorable
correspondent” tarnowskiej policji i prokuratury.


To tylko hipoteza, której jednak nie można wykluczyć, gdyż świadczą o tym
następujące fakty, które na tym blogu opisywałem:
1. Prokuratura umorzyła sprawę reklamy kandydata PiS W. Skrucha w materiale
wyborczym KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, finansowanym przez
Grzegorza Gotfryda.

2. Policja bezpodstawnie z zawiadomienia Gotfryda oskarżyła Alfreda Strugałę
w sprawie “o niewłaściwe zachowanie się” w sekretariacie UG, nie przyjmując
zawiadomienia Strugały.

3. Z zawiadomienia Gotfryda zostałem oskarżony i ukarany za “źle zaparkowany samochód” a kiedy anonimowo dostarczyłem klipy kilkunastu w ten sam sposób i w tym samym miejscu zaparkowanych samochodów okazało się, że takie parkowanie, w Szerzynach jest dozwolone.

4. Sprawa przekroczenia uprawnień, o której wkrótce napiszę także bez konsekwencji.


Powyższe sprawy przecież kompromitują organy ścigania.
Musi być jakiś powód? Ale co to jest - nie potrafię sobie odpowiedzieć?

środa, 2 maja 2018

Tarnowska Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa i dochodzenia!

2 maja 2018 r. odebrałem dwa listy z Prokuratury Rejonowej
w Tarnowie.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. Sygn.akt PR 3Ds.737.2018,
sekretariat Prokuratury Rejonowej w Tarnowie zawiadamia mnie,
iż postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018 roku tut. Prokuratura
odmówiła wszczęcia śledztwa z mojego zawiadomienia w sprawie
przekroczenia uprawnień przez osobę pełniącą funkcję Wójta
Gminy Szerzyny tj. o przest. z art. 231 § 1 kk na podstawie art. 17
§ 1 pkt. 1 kpk.

Drugim pismem także z dnia 25 kwietnia 2018 r. Sygn.akt PR 3Ds.
734.2018, sekretariat Prokuratury Rejonowej w Tarnowie
zawiadamia mnie, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r.
odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie poświadczenia
nieprawdy przez Wójta Gminy Szerzyny tj. o przest. z art. 271
§ 1 kk na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk.

Oba zawiadomienia podpisała Kinga Widawska Referendarz
Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

Treść art. 231 § 1 kk
Zgodnie z art. 231 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który
przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa
na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

Treść podstawy odmowy wszczęcia śledztwa
Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie jego popełnienia.

Treść art. 271 § 1 kk
Art. 271 Kodeks karny (KK) . § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba
uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do
okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3.

Treść podstawy odmowy wszczęcia dochodzenia
Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że
sprawca nie popełnia przestępstwa.

Na oba postanowienia tarnowskiej Prokuratury nie przysługuje
zażalenie, w związku z powyższym nie pozostaje mi nic innego
jak postanowienia prokuratury poddać pod osąd opinii publicznej.

W najbliższym czasie, opiszę i uzasadnię moje zawiadomienia o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy
Szerzyny, a czytelnicy będą mieli okazję ocenić postępowanie
tarnowskiej Prokuratury.

O tych sprawach postaram się powiadomić Prokuratora
Generalnego i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Z drugiej strony takie poczynania prokuratury nie dziwią, wziąwszy
pod uwagę to, co wyrabiała gdańska prokuratura w sprawie
Amber Gold lub Tarnowska w sprawie morderstwa Iwony Cygan.